Formalització de matrícula 2020-09-11T11:14:21+00:00

Formalització de matrícula

1. Cursos de formació bàsica i ocupacional

  • El fet d’aparèixer a la llista de persones admeses no significa estar matriculat/ada a el curs.
  • El primer dia de classe el professorat us facilitarà informació del procediment de formalització de la matrícula i pagament del curs al qual us hagin admès/a.
  • Durant els primers 15 dies de classe cal presentar el resguard d’ingrés bancari de la matrícula o, en cas d’exempció d’aquesta, original i fotocòpia del document que acrediti que es té dret a l’exempció de la matrícula. Si no es fa així, es perd el dret en la plaça obtinguda.
  • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat

2. Cursos de Català

  • Aportar, en el moment de la inscripció, si s’ha formalitzat presencialment, o per correu electrònic, si s’ha formalitzat online, el document (original i còpia) que acrediti el dret a reducció de l’import de la matrícula, s’envia per correu electrònic a ensenyament@ieb.caib.es. Una vegada pagada la matrícula no s’accepten canvis d’horari ni de grup.
  • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

3. Preus dels cursos

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL

El cost de la matrícula és de 38 € per a les persones empadronades a Palma i de 80 € per a les persones empadronades en altres municipis.

Estan exemptes de pagar l’import de matrícula les persones derivades de Serveis socials generals o específics, les persones que estiguin en situació de desocupació o de jubilació, les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, els membres de famílies nombroses i víctimes de violència de gènere.

CURSOS DE CATALÀ.

Presencials

Nivell Preus Reducció del 50%
A1 60 30
A2 60 30
B1 80 40
B2 80 40
C1 120 60
C2 130 65

Semipressencials

Nivell Preus Reducció del 50%
B2 60 30
C1 90 45
C2 90 45

Cursos a distància

Nivell Preus Reducció del 50%
A1 50 25
A2 50 25
B1 50 25
B2 50 25
C1 70 35
C2 70 35
LA 70 35

Tenen dret a la reducció del 50% de la matrícula les persones que: estan en situació de desocupació, reben una pensió pública, estan reclosos en un centre penitenciari, són membres de família nombrosa, tenen una discapacitat del 33% o superior, tenen el Carnet Jove Europeu (per exemple el Carnet Jove<26).

Tenen dret a la reducció del 100% de la matrícula les persones que són membres d’una família nombrosa especial, les persones que no cobren cap prestació contributiva, les persones ateses pels Serveis Socials per motius econòmics.

ADMISSIONS