Formalització de matrícula 2023-08-30T12:54:03+00:00

Formalització de matrícula

ADMISSIONS

1. Cursos de formació bàsica i ocupacional

  • El fet d’aparèixer a la llista de persones admeses no significa estar matriculat/ada a el curs.
  • El primer dia de classe el professorat us facilitarà informació del procediment de formalització de la matrícula i pagament del curs al qual us hagin admès/a.
  • Durant els primers 15 dies de classe cal presentar el resguard d’ingrés bancari de la matrícula o, en cas d’exempció d’aquesta, original i fotocòpia del document que acrediti que es té dret a l’exempció de la matrícula. Si no es fa així, es perd el dret en la plaça obtinguda.
  • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat

2. Cursos de Català

  • Aportar, en el moment de la inscripció, si s’ha formalitzat presencialment, o per correu electrònic, si s’ha formalitzat online, el document (original i còpia) que acrediti el dret a reducció de l’import de la matrícula, s’envia per correu electrònic a ensenyament@ieb.caib.es. Una vegada pagada la matrícula no s’accepten canvis d’horari ni de grup.
  • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

3. Preus dels cursos

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL

El cost de la matrícula és de 38 € per a les persones empadronades a Palma i de 80 € per a les persones empadronades en altres municipis.

Estan exemptes de pagar l’import de matrícula les persones derivades de Serveis socials generals o específics, les persones que estiguin en situació de desocupació o de jubilació, les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, els membres de famílies nombroses i víctimes de violència de gènere.

CURSOS DE CATALÀ.

Presencials

Nivell Preus Reducció del 50%
A1 60 30
A2 60 30
B1 80 40
B2 80 40
C1 120 60
C2 120 60

Semipressencials

Nivell Preus Reducció del 50%
B2 60 30
C1 90 45
C2 90 45
LA 90 45

Cursos a distància

Nivell Preus Reducció del 50%
B2 50 25
C1 70 35
C2 70 35
LA 70 35

Tenen dret a la reducció del 50% de la matrícula les persones que: estan en situació de desocupació, reben una pensió pública, estan reclosos en un centre penitenciari, són membres de família nombrosa, tenen una discapacitat del 33% o superior, tenen el Carnet Jove Europeu (per exemple el Carnet Jove<26).

Tenen dret a la reducció del 100% de la matrícula les persones que són membres d’una família nombrosa especial, les persones que no cobren cap prestació contributiva, les persones ateses pels Serveis Socials per motius econòmics.

ADMISSIONS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades