Procés d’inscripció

Procés d’inscripció 2018-06-27T14:21:41+00:00

1.PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

  • INSCRIPCIÓ ONLINE (Excepte cursos de català)

-Accediu a l’opció INSCRIPCIÓ ON-LINE i completau la inscripció seguint les instruccions que trobareu a la pantalla.

-Accediu a INSCRIPCIÓ ON-LINE per a CURSOS DE CATALÀ i completau la inscripció seguint les instruccions que trobareu a la pantalla. Més informació sobre els cursos de català a la pàgina de l’IEB:http://ieb.caib.es

  • INSCRIPCIÓ PER FAX (Excepte cursos de català)

Emplenau el full d’inscripció i enviau-lo per fax al 971 249 670.
Descarregar el full d’inscripció.
Podeu demanar el full d’inscripció per telèfon al 971 242 642 o al 971 244 976.

  • INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Emplenau el full d’inscripció i entregau-lo a qualsevol dels centres d’inscripció.

Descarregar el full d’inscripció.
Podeu demanar el full d’inscripció per telèfon al 971 242 642 o al 971 244 976.
Centres d’inscripció per a tots els cursos (Excepte cursos de català)

2.ADMISSIÓ

Els criteris d’admissió als cursos seran: situació laboral, nivell d’estudis, edat i ordre d’inscripció. Tendran prioritat els casos derivats d’atenció primària i secundària de centres de serveis socials i les persones empadronades en el terme municipal de Palma.

L’alumnat que hagi finalitzat cursos o mòduls anteriors tendrà prioritat a l’hora de fer el segon curs/mòdul.

Tots els cursos tendran un nombre mínim i màxim de places. Els cursos que no tenguin el nombre mínim de matriculats exigit s’anul·laran.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció i realitzades les proves de nivell es realitza el procés d’admissió als cursos i es fan públics els resultats a la web www.cursospalmaeduca.cat 

Podreu saber des d’aquesta pàgina web en quin curso heu estat admes. Per fer-ho, únicament heu d’accedir a la secció ADMESOS i introduir el número i la lletra del vostre DNI.

Les llistes de personas admeses també es publiquen als diferents centres d’inscripció i a la web.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

El fet d’aparèixer a la llista de personas admeses no significa estar matriculat al curs.

El primer dia de classe el professor/a us facilitarà informació del procediment de formalització de la matrícula i pagament per cada un dels cursos al qual us hagin admès/esa si cal.
Podeu fer el pagament mitjançant un ingrés bancari per a cada un dels cursos. A l’hora de fer l’ingrès, indicau el vostre nom i els vostres llinatges i el codi del curs al qual heu estat admesos
Durant els primers 10 dies de classe cal presentar el resguard d’ingrés al professorat. Si no es fa així, es perd el dret a la plaça obtinguda.
Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

4. PREUS DELS CURSOS

PREU
Persones empadronades a Palma 38 €
Persones empadronades en altres municipis 80 €
Persones en situació de desocupació o de jubilació Exemptes de pagar matrícula
Persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior Exemptes de pagar matrícula
Membres de famílies nombroses Exemptes de pagar matrícula
Víctimes de violència de gènere Exemptes de pagar matrícula

Cursos català

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ofereix dues convocatòries de cursos de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 i Llenguatge Administratiu (LA): d’octubre de 2016 a gener de 2017 i de febrer a maig de 2017. A més, durant l’estiu ofereix cursos intensius dels nivells inicials (A1, A2 i B1).

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Requisits i documentació necessària per matricular-se

  • Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.
  • Acreditar el nivell de català amb el certificat d’assistència a un curs de l’IEB o amb el certificat de coneixements de català de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats o equivalent, del nivell anterior al que es vulgui matricular. En el cas de no tenir l’acreditació, s’ha de fer una prova de nivell. Les proves de nivell es faran als punts d’inscripció i informació dins el termini i horari de matrícula, no cal demanar hora.
  • Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula.

REDUCCIONS DEL PAGAMENT: 50 %

Motiu de la reducció Documentació per acreditar-la
Estar en situació de desocupació Fotocòpia compulsada del certificat del SOIB (o l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior al 8 d’agost de 2013.
Percebre una pensió pública Fotocòpia compulsada del certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Estar reclòs en un centre penitenciari Fotocòpia compulsada del certificat expedit pel centre penitenciari.
Ser membre de família nombrosa Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en vigor.
Discapacitat del 33 % o superior Fotocòpia compulsada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.
Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple el Carnet Jove<26) Cal presentar original i fotocòpia del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar-ne l’original.
  • El nombre de places dels cursos és limitat i es cobriran per ordre de recepció dels documents que fan efectiva la matrícula. Un cop pagada la matrícula, no s’accepten canvis d’horari ni de grup.

Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria.

  • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

PREU DELS CURSOS

Presencials

Nivell Preu Reducció del 50 %
A1 60 € 30 €
A2 60 € 30 €
B1 80 € 40 €
B2 80 € 40 €
C1 120 € 60 €
C2 130 € 65 €

Semipresencials

Nivell Preu Reducció del 50 %
B2 60 € 30 €
C1 90 € 45 €
C2 100 € 50 €

 Cursos a distància

Nivell Preu Reducció del 50 %
B2 50 € 25 €
C1 70 € 35 €
C2 80 € 40 €

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA AL CURS

Un cop acabat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència si es reuneixen les condicions requerides per a cada modalitat de curs. Ara bé, el certificat d’assistència no acredita coneixements. Per obtenir un certificat oficial, us heu d’inscriure a les proves de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que organitza l’Institut d’Estudis Baleàrics (http://ieb.caib.es) i abonar les taxes corresponents.

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades