Imprimeix Pàgina

Cursos català

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ofereix dues convocatòries de cursos de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 i Llenguatge Administratiu (LA): d’octubre a gener i de febrer a maig.

A més, durant l’estiu ofereix cursos intensius dels nivells inicials (A1, A2 i B1).

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Requisits i documentació necessària per matricular-se

  • Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.
  • Acreditar el nivell de català amb el certificat d’assistència a un curs de l’IEB o amb el certificat de coneixements de català de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats o equivalent, del nivell anterior al que es vulgui matricular. En el cas de no tenir l’acreditació, s’ha de fer una prova de nivell. Les proves de nivell es faran als punts d’inscripció i informació dins el termini i horari de matrícula, no cal demanar hora.
  • Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula.

 

REDUCCIONS DEL PAGAMENT: 50 %

 

Motiu de la reducció Documentació per acreditar-la
Estar en situació de desocupació Fotocòpia compulsada del certificat del SOIB (o l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior al 8 d’agost de 2013.
Percebre una pensió pública Fotocòpia compulsada del certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Estar reclòs en un centre penitenciari Fotocòpia compulsada del certificat expedit pel centre penitenciari.
Ser membre de família nombrosa Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en vigor.
Discapacitat del 33 % o superior Fotocòpia compulsada de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.
Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple el Carnet Jove<26) Cal presentar original i fotocòpia del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar-ne l’original.

 

  • El nombre de places dels cursos és limitat i es cobriran per ordre de recepció dels documents que fan efectiva la matrícula. Un cop pagada la matrícula, no s’accepten canvis d’horari ni de grup.

Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria.

  • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

PREU DELS CURSOS

Presencials generals (80 h)

Nivell Preu Reducció del 50 %
A1 60 € 30 €
A2 60 € 30 €
B1 80 € 40 €
B2 80 € 40 €
C1 120 € 60 €
C2 130 € 65 €

Semipresencials

Nivell Preu Reducció del 50 %
B2 60 € 30 €
C1 90 € 45 €
C2 100 € 50 €
LA 90 € 45 €

 Cursos a distància

Nivell Preu Reducció del 50 %
B2 50 € 25 €
C1 70 € 35 €
C2 80 € 40 €

 

 Tallers de conversa (20 h / 10  h)

Tots els nivells: 10 € (5 €amb reducció del 50%)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA AL CURS

Un cop acabat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència si es reuneixen les condicions requerides per a cada modalitat de curs. Ara bé, el certificat d’assistència no acredita coneixements. Per obtenir un certificat oficial, us heu d’inscriure a les proves de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que organitza l’Institut d’Estudis Baleàrics (http://ieb.caib.es) i abonar les taxes corresponents.

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/oferta-formativa/cursos-catala/