Imprimeix Pàgina

Informació general

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (ESPA)

OBJECTIU I FINALITAT
Els ensenyaments secundaris per a persones adultes (ESPA) permeten obtenir el títol de graduat en Educació Secundària. Aquest títol permet continuar estudis de Formació Professional de grau mitjà o de batxillerat. És el títol mínim exigit en el món laboral i indispensable per a la continuació d’estudis i la millora en el treball.

REQUISITS D’ACCÉS
Per accedir a l’ESPA s’ha tenir els 18 anys complits o complir-los al llarg de l’any que s’estigui matriculat/da a l’escola d’adults.
Excepcionalment poden cursar ESPA les persones més grans de 16 anys que es trobin en una de les situacions següents: tenir un contracte de feina, ser esportista d’alt rendiment de qualificació professional.

ESTRUCTURA
Els ensenyaments s’organitzen en dos nivells, cadascun dels quals està format per dos cursos. Els mòduls són quadrimestrals (d’octubre a gener i de febrer a juny) i les assignatures s’agrupen en els àmbits de coneixement de: comunicació, social i cientificotecnològic.
En haver superat el quart curs s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària.

CuadroESPA

És important tenir en compte que l’alumne pot matricular-se de cada assignatura/mòdul totes les vegades que siguin necessàries fins arribar a superar-ho. No hi ha límit de convocatòries per cursar ESPA, i quan una assignatura/mòdul queda aprovada és per sempre.

MODALITATS D’ESPA

1- Modalitat presencial: implica l’assistència regular a les classes (s’ha d’assistir un mínim de 80% de les classes).
2- Modalitat a distància (IEDIB): Adreçat a persones que no poden assistir habitualment a classe. S’organitza en sessions/tutories col•lectives i individuals de caràcter presencial, i activitats no presencials on s’utilitzen les tecnologies de la informació i comunicació. Els centres que imparteixen aquesta modalitat són CEPA Son Canals i IES Antoni Maura.  Més informació

ALTRES FORMES D’OBTENIR ESPA (iedib): LES PROVES LLIURES.
Si tens 18 anys, et pots presentar per lliure a la convocatòria anual d’exàmens de la Conselleria d’Educació. Si aproves els diferents exàmens, pots aconseguir el títol. Més informació

 

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/espa-2/informacio-general/